DOLAR 33,0686 0%
EURO 36,1969 -0.04%
ALTIN 2.619,110,20
BITCOIN 2098519-2,05%
Diyarbakır
38°

PARÇALI AZ BULUTLU

20:42

AKŞAM'A KALAN SÜRE

SU VE KANALİZASYON İDARESİ MEMUR ALIM İLANI

SU VE KANALİZASYON İDARESİ MEMUR ALIM İLANI

ABONE OL
23 Aralık 2023 20:31
SU VE KANALİZASYON İDARESİ MEMUR ALIM İLANI
0

BEĞENDİM

ABONE OL

23 Aralık 2023 20:31


Haber: İş İlanları

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve
Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla
memur alınacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Hizmet
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Kadro
Adedi Niteliği Cinsiyet
KPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1 Memur GİH 9 20
– İktisat, işletme, maliye
veya kamu yönetimi lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
-En az (B) sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
Erkek/
Kadın P3
En az
60
puan
2 Tahsildar GİH 9 10
-İktisat, işletme, maliye
veya kamu yönetimi lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
-En az (B) sınıfı sürücü
belgesi sahibi olmak.
Erkek/
Kadın P3
En az
60
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Genel Müdürlüğümüzce yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden yukarıdaki tabloda belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Genel Müdürlüğümüzün
www.muski.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp
imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
h) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında
istenilen diğer belgeler ile birlikte 22/01/2024 – 24/01/2024 tarihleri arasında mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında), Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu
Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu
olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde
Genel Müdürlüğümüz www.muski.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkinden başvuru
yapabileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a) Genel Müdürlüğümüzce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirmesine müteakip 12/02/2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.muski.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Genel
Müdürlüğümüzün resmi internet sayfasından (www.muski.gov.tr) temin edilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur alımı için, 26/02/2024 – 01/03/2024 tarihleri arasında saat: 09.00’da başlamak üzere
Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresindeki MUSKİ Genel
Müdürlüğünde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde
devam edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
a) Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’ er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
b) Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan sözlü puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Genel Müdürlüğümüz
internet sitesinden ilan edilecektir.
c) Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel
Müdürlüğümüz internet adresinden (www.muski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
d) Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
f) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Genel Müdürlüğümüz internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

pasurunsesi

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.