YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 09:00
Bu Haber 2016-08-11 Eklenmistir.

                 Resmi Buyutmek Icin Uzerine Tiklayin

td>

________________________________________
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KULP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM YEMEK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/277658
1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE HÜKÜMET KONAGI 2 21900 KULP/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4128312001 - 4128312359
c) Elektronik Posta Adresi : kulp21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı taşımalı eğitim erişim yoluyla 3 taşıma merkezi Ortaöğretim Okuluna 1318 öğrenciye 180 iş günü sıcak yemek verilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 3 taşıma merkezi lise; Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kulp Anadolu lisesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli ticari taşıma yetki belgesi (K2) Frigofirig (soğutuculu) en az 1 adet 12 (oniki) yaşını aşmamış ve Trafik Siciline Kayıtlı aracı işin başından sonuna kadar bulunduracaktır.İhale istekli firmada kalması halinde sözleşme öncesi bu araçlar kira ise ayrı ayrı kira sözleşmeleri veya vekaletnameleri,araçlar kendi mali ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir raporu ile tevsik edilecektir
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
a) İstekliler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi işyerine ait TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ veya İSO 9001 2008 belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklar b) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı işyerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORUNUN aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır. c) İlçemizin Diyarbakır’a olan uzaklığı 130 km olduğu düşünüldüğünde pişirilmiş sıcak yemeğin yolda soğuyacağı bunun sonucunda yemeğin kalitesinin düşeceği ve çocukların sağlığını tehdit edebilecek sonuçlar doğurabileceği , kış koşullarının sert geçmesi, yemeklerin sıcak ve zamanında öğrencilere dağıtımının zorunluluğu düşünüldüğünde; İhale sonucunda ihale üzerinde kalan yüklenicinin yemeği kulp ilçe sınırları içerisinde üretmesi zorunludur. İhale üzerinde kalan yüklenicinin kulp ilçesinde mutfağı bulunmaması durumunda teknik şartnamede detayları belirtilen standartlara uygun mutfağını sözleşmenin imzalanacağı tarihe kadar hazır hale getirmesi ve iş bu mutfağa ait gıda üretim izin belgesi ve kapasite raporunu idareye işe başlamasından önceki hafta sunması zorunludur. Kulpta yemek üretimi yapılacak bu mutfağın yerinin kira olması durumunda yüklenici ayrıca noter onaylı kira sözleşmesini de sunması zorunludur. Mutfak veya mutfak Şubesinin ihalede belirtilen sayıdaki öğrenciye yemek hazırlayacak kapasitede ve teknik şartnamede belirtilen diğer hususlara uygun olmak zorundadır Ç) Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Verilecek Öğle Yemeğinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aylık menü modellerine ve kalorisine uygun ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin özel veya kamu sektöründe yapılan her türlü yemek servisi öğrencilere verilen kumanya ve sıcak yemek hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

Bu haber 3005 defa okundu.
Diger

 

PasurunSesi.Com | Yerele Işık Tutar ( Kulp / Pasur )
   © Copyright 2014 Pasurun Sesi. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz Koplayanamaz..

Diyarbakır Veteriner

İlçemizden Haberler
Kulp Belediyesi
Kulp Kaymakamlığı
İlçemiz
Güncel Haberler
Ak Parti
BDP
Diyarbakır
DERNEKLER
NAR-DER
PASUR-DER
KULP-DER